Adatvédelmi tájékoztató

Az OKFT Kft (6750 Algyő, Jura Ipari Park 22A) (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli a vele üzleti kapcsolatban álló személyes adatait, kizárólag a üzleti tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében.

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az általa kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 6750 Algyő, Jura Ipari Park 22A
Az adatkezelő elérhetősége: algyopark@invitel.hu  62-268804

Az adatkezelés jogalapja: általános Adatvédelmi Szabályzat (2016/679 / EU)és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: az OKFT Kft.-vel üzleti szerződésben álló magánszemélyek köre.

A kezelt adatok köre: a partner által a regisztráció során megadott a üzleti jogviszonyhoz szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), születési hely és idő, anyja neve, bankszámla szám, lakcím.

Az adatgyűjtés célja: a üzleti partnerséggel kapcsolatos előírások teljesítése és az ezzel kapcsolatos számlázás ill. kapcsolattartás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Az  OKFT Kft. adatkezeléssel megbízott munkatársai.


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az üzleti jogviszony megszűnését követően a mindenkori számvitelről szóló törvény alapján kerül megőrzésre, az esetleges ellenőrzések miatt.

Az üzleti partner írásban kérelmezheti az adatkezelőnél:


- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

- tiltakozáshoz való jog


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a partner erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a partner kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a partner nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.